• Technická podpora: +421 2 3300 4200, +421 2 4445 0123
  • WebMail
  • VoIP

Vyjadrenia a vytyčovanie

Spoločnosť RAINSIDE s.r.o. vypracováva svoje vyjadrenie na základe podanej žiadosti o vypracovanie vyjadrenia k existencií telekomunikačných sieti na predmetných pozemkoch.

Spoločnosť RAINSIDE s.r.o. vykonáva zisťovanie a vypracováva vyjadrenie na základe žiadostí podávaných v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebného poriadku alebo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách pre investora , resp. zastupujúcu organizáciu pri výstavbe stavieb slúžiacich na podnikateľské účely, líniových stavieb, priemyselných parkov, penziónov, polyfunkčných zariadení, rozšírení hraníc intravilánu, a iné. Výsledkom zistení je vyjadrenie, či sa na dopytovaných pozemkoch nachádzajú/nenachádzajú telekomunikačné siete spoločnosti RAINSIDE s.r.o.

Vypracovanie vyjadrenia je odplatné a výška odplaty je stanovená interným cenníkom spoločnosti RAINSIDE s.r.o. (viď nižšie), ktorý špecifikuje zásady a podmienky poskytovania vybraných druhov činnosti fyzickým a právnickým osobám a orgánom verejnej správy.

Žiadosť o vypracovanie vyjadrenia alebo o vytýčenie sieti v teréne, môžete zasielať e-mailom na vyjadrenie@rainside.sk, alebo osobne alebo písomne doručiť do sídla spoločnosti na Teslovej ulici 43, 821 02 Bratislava.

Povinné údaje k žiadosti:

Žiadosť musí obsahovať:

identifikačné údaje žiadateľa a investora
predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla
skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti
Povinné údaje k fakturácii:
Interný cenník spoločnosti RAINSIDE s.r.o.

RAINSIDE Vyjadrenia